Top
Orhan Kemal Cad. Yüksel Sok 1.Aralık No-3 ÇORLU - TEKİRDAĞ +90 282 692 1993 [email protected]

BİRİNCİ İZLEM  (Gebeliğin 14. haftasında veya ilk 14 hafta içerisinde,  süresi 30 dakika olmalı)

Öykü Alma

Kişisel Bilgilerini Alma

 • T.C Kimlik Numarası (biliniyorsa)
 • Yaş (Doğum tarihi)
 • Adres ve telefon numarası
 • Medeni hali
 • Akraba evliliği/derecesi
 1. Birinci derece akraba (kardeş çocukları arasında)
 2. İkinci derece akraba  (kardeş torunları arasında)
 • Yaşadığı ev tipi,büyüklüğü ve hane halkı sayısı
 • Yaşadığı mekanın alt yapı koşulları; tuvalet, su kaynağı
 • Yaşadığı mekanın elektrik ve ısınma  kaynağı
 • Eğitim düzeyi
 • Ekonomik kaynakları;
 1. Kendi mesleği ve çalışma durumu
 2. Eşinin mesleği ve çalışma durumu
 • Yaşadığı yerin en yakın sağlık kuruluşuna uzaklığı
 • Ulaşım şartları
 • Sosyal güvencesi

 Tıbbi öykü alma

 • Kronik sistemik hastalıklar
 • (Diabetes Mellitus, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, kr.böbrek hastalığı, epilepsi, tiroid hastalıkları vb.)
 • Geçirilmiş veya tedavisi sürmekte olan enfeksiyon hastalıkları
 • (Tüberküloz, Brucella, paraziter hastalıklar, vb)
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon (CYBE) öyküsü
 • Madde bağımlılığı
 • Toprak vb yeme
 • Psikiyatrik hastalıklar
 • Kan transfüzyonu
 • Talasemi taşıyıcılığı
 • Geçirilmiş operasyonlar
 • Geçirilmiş jinekolojik operasyonlar
 • ( Histerotomi, myomektomi vb)
 • İlaç allerjisi
 • Aile öyküsü
 • (Diabetes mellitus, tekraralayan fetal anomaliler, çift
 • yumurta ikizi vb.)
 • Sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçlar
 • (Antiepileptikler, insülin, antihipertansifler vb).
 • Gebelik öncesi kullanılan aile planlaması yöntemi

İnfertilite mevcut ise süresi, gördüğü tedaviler

Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri ile ilgili)alma

 • Bu gebeliği dahil toplam gebelik sayısı ( Gravida)
 • Daha önceki doğum sayısı (Parite)
 • Yaşayan çocuk sayısı
 • Son gebeliğin sonlanma tarihi-yeri
 • Gebenin her gebeliği ile ilgili öyküsünün ve gebelik sonucunu aşağıdakilere göre irdelenmesi;
 • Doğumların kim tarafından nerede yapıldığı
 • Gebeliklerin sonlanma şekli ve gebelik haftası (Canlı doğum, ölü doğum, kendiliğinden düşük,  isteyerek düşük, ektopik gebelik, mol gebelik)
 • Bebek ölümü ve nedenleri
 • Çocuk ölümü  ve nedenleri
 • Prematür doğum
 • Postmatür doğum
 • İkiz veya çoğul gebelik
 • Tekrarlayan birinci trimester düşükleri
 • Tekrarlayan ikinci trimester düşükleri
 • Yasal tahliye ve isteyerek düşük ve komplikasyonları
 • Gebelik sırasında yaşanan komplikasyonlar (Kanama, preeklampsi,eklampsi, gestasyonel diyabet, tromboz, emboli)
 • Doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar (Plasentanın erken ayrılması, plasenta previa, makat, transvers ve diğer  prezentasyon anomalileri, uzamış doğum eylemi, üçüncü derece perine yırtıkları ve masif kanama, plasentanın elle çıkarılması )
 • Doğumun şekli (Normal doğum, sezaryen doğum, forseps veya vakumla müdahaleli doğum)
 • Doğum sonrası dönemde yaşanan komplikasyonlar
 • Sepsis, kanama, depresyon, meme absesi vb.)
 • Daha önceki canlı doğumlara ait yaşanan komplikasyonlar (Hidrops Fetalis, resüsitasyon veya başka tedavi almış yenidoğan, kromozomal anomali veya malformasyon,  düşük doğum ağırlığı, intrauterin gelişme geriliği ve makrozomi)
 • Daha önceki canlı doğumlara ait bilgiler (cinsiyeti, doğum ağırlığı, anne sütü alma süresi)
 • Tetanoz toksoid immünizasyon uygulaması

Mevcut gebelik öyküsünü alma

 • Son Adet Tarihi (Son adetin ilk günü)
 • Son adet tarihine (SAT) göre tahmini doğum tarihi Nagele formülüne göre hesaplanır: Tahmini Doğum Tarihi = SAT -3 ay + 7 gün
 • Adetleri düzenli olmayan hastalarda gebelik haftasının SAT ile uyuml  olmayabileceği unutulmamalıdır.
 • Bilinmiyorsa; İlk gebelik testi tarihi
 • Gebelikten ilk şüphelendiği tarih
 • Fetus hareketlerinin ilk hissedildiği tarih
 • ÜYT gebeliği ise embriyo transfer tarihi
 • Adetlerinin düzeni
 • Beklenen doğum tarihi
 • Gebelik yakınmaları (Bulantı kusma, aşırı tükrük salgılanması, toprak vb.yeme, sık idrara çıkma, meme hassasiyeti, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb...)                          
 • Gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmalar (Vajinal kanama, yüksek ateş, karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi)
 • Alışkanlıkların sorgulanması (sigara, alkol, madde bağımlılığı)
 • Kullandığı ilaçlar

Fizik Muayene

 • Gebenin boy ve kilosunu ölçünüz.
 • Kan Basıncını ölçünüz ( Sistolik kan basıncının 140, diastolik kan basıncının 90 mmHg altında olması normal kabul edilir).Nabzını sayınız.
 • Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz.
 • El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta  güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı
 • Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz.
 • Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.
 • Göğüs ve kalp oskültasyonu yapınız.
 • Pretibial ödem tespiti için muayene yapınız.
 • Gebelik haftası ile uterus büyüklüğün uygunluğunu değerlendirmek için vajinal muayene yapınız.
 • Semptomatik  CYBE  bulgusu  varsa  değerlendiriniz
 • Fetus kalp seslerini değerlendiriniz.  Fetüs  kalp atımları fetal steteskop ile 16-20., el  Doppleri ile 10-12. haftalardan itibaren duyulabilir.
 • Bebeğin ilk hareketlerini hissetme zamanını kaydetmesini isteyiniz.
 • Uterus büyüklüğü ile gestasyonel hafta arasında uyumsuzluk durumunda sevk ediniz.

Laboratuvar Testleri  

İdrar tahlili:

 • Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız

Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü:

 • İlk izlemde ve sonraki tüm izlemlerde gebenin hemoglobinine bakınız.

Kan grubu tayini:

 • İlk izlemde gebenin  ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız.     
 • Gebenin semptomlarına göre gereken diğer testler için sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz.

Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:

 • 16. gebelik haftasından itibaren günde 40-60 mg/gün elementer demir preparatı desteğine başlayınız.
 • “Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz.
 • Tetanoz toksoidi ile aşılamayı yapınız. Tetanoz bağışıklaması 12. haftadan itibaren yapılabilir. Gebenin geç tespit edilebileceği düşünülürse 4.ayda veya ilk izleminde birinci dozun yapılması uygundur. Aşı takvimine uygun olarak diğer dozlar devam edilir.
 • Gelişen idrar yolu enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlarla ilgili gereken tedavileri veriniz. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinin ardından kontrol izlemde hala enfeksiyon devam ediyorsa bir üst basamağa sevk ediniz.

Bilgilendirme Ve Danışmanlık

 • Yorgunluk
 • Bulantı ve kusma
 • Sık idrara çıkma
 • Baş dönmesi
 • Varis ve hemoroid
 • Kabızlık
 • Mide yanması
 • Bacaklarda kramplar
 • Nefes darlığı
 • Ciltteki değişiklikler
 • Memelerde hassasiyet
 • Meme başındaki glandlarda belirginleşme
 • Kolostrum salınımı
 • Aşırı tükürük salgılanması
 • Toprak vb. yeme

 Aşağıdaki konularda gebeye danışmanlık veriniz.

 • Beslenme ve diyet
 • Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları
 • Gebelikte cinsel yaşam
 • Hijyen ve genel vücut bakımı
 • Ağız ve diş sağlığı
 • Sigara alışkanlığı
 • Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı
 • İlaç kullanımı
 • Tetanoz toksoid immünizasyonu
 • Gebelikte tehlike işaretleri:
 • Vajinal kan
 • Konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)
 • Başağrısı ile beraber görmede bozulma
 • Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük
 • Ciddi karın ağrısı
 • Solunum güçlüğü veya sık solunum
 • Suyunun gelmesi
 • Yüz, el ve bacaklarda şişme
 • Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi         

Doğum eylemi ve doğum

 • Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması
 • Emzirme
 • Postpartum aile planlaması danışmanlığı
 • Fetal anomaliler, tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgilendirme yapınız.

İKİNCİ  İZLEM (Gebeliğin 18-24. haftaları (tercihan 20-22. haftalar) arasında yapılmalı, süresi 20 dakika olmalıdır.)

 Öykü Alma

 Kişisel Bilgilerini Alma

 • İlk izlemin ardından herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulayınız.

 Tıbbi  öykü alma

 1. İlk izlemde kayıt edilen tıbbi öyküyü gözden geçiriniz.
 2. İlk izlemden bu yana oluşan hastalık, kaza, yaralanma, hastaneye yatış varsa sorgulayınız.

Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri ile ilgili)alma

 • İlk izlemde kayıt edilen obstetrik öyküyü gözden geçiriniz.
 • Mevcut gebelik öyküsünü alınız.
 • Alışkanlıkları sorgulayarak (sigara, alkol, madde bağımlılığı) kontrol ediniz.
 • İlk izlemden bu yana olan gebelik yakınmalarını sorgulayınız.
 • (Bulantı kusma, aşırı tükürük salgılanması, toprak vb. yeme, sık idrara çıkma, meme ağrısı, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb...)
 • İlk izlemden bu yana olan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız.
 • (Vajinal kanama, kasılma nöbeti, baş ağrısı ile  beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, yüz parmak ve  bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suların gelmesi)                
 • Demir dışında ilaç alımı varsa kayıt ediniz.
 • Demir alımı ile ilgili yakınması varsa sorgulayınız.

Fizik Muayene:

 • Gebenin kilosunu ölçünüz.
 • Kan basıncını ölçünüz ve nabzını sayınız.
 • Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz .El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta  güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı
 • Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz.  Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb.
 • Göğüs ve kalp oskültasyonu yapınız. (Hekim Tarafından)
 • Uterus yüksekliğini ölçünüz ve kaydediniz. Uygunsuzluk durumunda (4cm fark varsa) sevk ediniz.
 • Yaygın ödem kontrolünü yapınız.Gebeliğin son aylarında ayaklarda hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir.
 • Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir.
 • Diğer sistemik muayenelerini yapınız (varis, tromboflebit bulguları açısındsan muayene edilir.)
 • Vajinal muayene, karın ağrısı olan gebelerde yapılır. Suyu gelen ve kanaması olan gebelerde ise spekulum muayenesi yapılır. Bu hastalar II. basamakta takip edilir.
 • Semptomatik Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon bulgusu varsa değerlendiriniz.
 • Fetüs kalp seslerini uygun teknikle değerlendiriniz. (Fetal kalp atımı 120-160/dakika olmalı)

 Laboratuvar Testleri:

 İdrar tahlili:

 •  Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız.

 Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü:

 •  Mutlaka her izlemde gebenin hemoglobinine bakınız.

Kan grubu tayini:

 • İlk izlemde bakılmadı ise gebenin  ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız. Anne Rh (-), baba Rh (+) ise İndirekt Coombs Testi yapılmalıdır. İndirekt Coombs testi sonucu (-) olanlar I.basamakta, (+) olanlar II. basamakta takip edilmelidir.

Diğer muayene ve testler:

 • Sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz. (Glukoz tarama  testi)
 • Bu izlemde Temel Obstetrik Ultrasonografi önerilir. ( Fetus sayısı, fetal kalp atımı, fetal biometrik ölçümler, plasenta lokalizasyonu, amniyotik sıvı miktarı değerlendirilir.)

Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:
 

 • Başlamış olduğunuz, günde 40-60 mg/gün demir preparatı desteğine devam ediniz.
 • “Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz.
 • Gerekiyorsa tetanoz toksoidi ile aşılamanın 20. ve 24. haftalarda birinci ve ikinci dozunun yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

Bilgilendirme Ve Danışmanlık:

 • Gebeliğe bağlı yakınmalar hakkında gebeyi bilgilendiriniz.
 •     Yorgunluk
 •     Bulantı ve kusma
 •     Sık idrara çıkma
 •     Baş dönmesi
 •     Varis ve hemoroid
 •     Kabızlık
 •     Mide yanması
 •     Bacaklarda kramplar
 •     Nefes darlığı
 •     Ciltteki değişiklikler
 •     Mastodini
 •     Meme başındaki glandlarda belirginleşme
 •     Kolostrum salınımı
 •     Aşırı tükrük salgılanması
 •     Toprak vb. yeme

 Aşağıdaki konularda gebeyi danışmanlık veriniz.

 •     Beslenme ve diyet
 •     Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları
 •     Gebelikte cinsel yaşam
 •     Hijyen ve genel vücut bakımı
 •     Ağız ve diş sağlığı
 •     Sigara alışkanlığı
 •     Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı
 •     İlaç kullanımı
 •     Tetanoz toksoid immünizasyonu
 •     Gebelikte tehlike işaretleri:
 •     Vajinal kanama
 •     Konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar)
 •     Başağrısı ile beraber görmede bozulma
 •     Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük
 •     Ciddi karın ağrısı
 •     Solunum güçlüğü veya sık solunum
 •     Suyunun gelmesi
 •     Yüz, el ve bacaklarda şişme
 •     Fetus hareketlerinin hissedilememesi
 •     Hızlı kilo alımI
 •   Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi

  Doğum eylemi ve doğum

 •   Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması
 •   Emzirme
 •  Postpartum aile planlaması danışmanlığı

 Sevk Edilecek Durumlar:

 • Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması
 • Kanama ve lekelenme olması
 • Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon ( 140/90mmHg üzerinde olması, başlangıç tansiyonunun sistolik 30 veya diastolik 15 mmHg’dan daha fazla yükselmesi) ve/veya proteinüri olması
 • Uterus yüksekliği değerlendirildiğinde beklenen haftayla uyumlu olmaması (büyük veya küçük)
 • Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması
 • Bir önceki izlemde bakteriüri tespit edilen gebenin tedaviye rağmen bakteriürinin devam ediyor olması
 • Tehlike işaretlerinin varlığı
 • Gebeliğe eşlik eden sistemik hastalıkların varlığı (Kalp Hastalığı, Böbrek hastalığı, Diyabet, Astım, Tiroid Fonksiyon Bzk.luğu vb)

  

Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli parçasını taramalar oluşturur. Tarama testlerinin en yaygın bir şekilde uygulandığı dönem yenidoğan dönemidir .Metabolik hastalığın bulgu vermeden ve geriye dönüşümsüz zararlar oluşturmadan teşhisini koymak temel amaçtır.

Fenilketonüri: Yenidoğan bebeklerde görülen fenilketonüri hastalığı tedavi edilebilir zeka geriliklerinin en önemli nedeni olup erken konulan teşhiş ile önlenebilmektedir. Doğumsal(konjenital) hipotiroidi: Önlenebilir zeka geriliğinin önemli nedenlerinden bir diğeridir.

Metabolik tarama amaçlı kan örneği alınması için en ideal zaman bebeğin proteinli besinler almaya başlamasından 24 saat sonrası, ilk 72 saatlik süredir. İkinci topuk kanı ilk 7 gün içerisinde alınır.Alınan bu iki topuk kanı örneği bu iki hastalığın erken tanısı için çok önemlidir.

İşitme taraması ve görme her yenidoğan bebeğe uygulanması gereken tarama yöntemleridir.

Doğuştan kalça çıkığı için yenidoğanlar taburcu olmadan önce muayene edilir, bebek birinci ayını doldurduğunda kalça USG ile taranmalıdır.

Bebek anne sütü almaya başladıktan sonra en geç bir hafta içinde aile hekimine getirilmelidir. Aile hekimliğinde topuk kanı alınır ve tarama testleri sorgulanır. Yapılmayanlar varsa yapılması gerekenler anlatılır. Ayrıca aylık rutin kontrollere için randevu planlaması yapılır.

Bebeklik dönemindeki aşı ve izlemler bebeğin sağlıklı gelişimi ve bağışıklığının oluşması açısından çok önemlidir.

Aile Sağlığı Merkezimizde hafta içi mesai saatleri arasında enjeksiyon ve pansuman işlemlerinizi ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz.

Lütfen başvurunuzu yaparken doktorunuzun yazdığı reçeteyi yanınızda bulundurunuz.Reçetesi yanında olmayan kişilerin enjeksiyonları yapılmamaktadır.

ENJEKSİYON NEDİR ?

Enjeksiyon herhangi bir şeyi vücuda verme işlemidir. İlaçlar sindirim sisteminin aracılığı olmadan doğrudan doğruya vücuda sokulabilir. Bazı ilaçlar ağızdan alındığı taktirde terkipleri bozulacağı gibi, miktar ve zaman bakımından eksik ve gecikmiş olarak vücuda girerler.İlaçların doğrudan doğruya vücuda sokulmasına Enjeksiyon denir. Kullanılan alete Enjektör denir.

Enjeksiyonlar deri içi (intraküton), deri altı (sübküton), kas içi (intromüskiloa) ve kara damar (intravenöz) yapılır.

PANSUMAN
Yaraları hariçten gelebilecek travmatizmalardan, enjeksiyon ve tahrişlerden korumak, ifraz edilen maddeleri emmeye, kanayan bir yeri sıkıştırmaya yardım için kullanılan steril gaz, hidrofil pamuk ve sargıdan ibaret materyale denir.


Pansuman Malzemeleri
a) Steril Gaz: Birkaç kat steril gaz doğrudan yaranın üstüne uygulanır. Pamuğun yapışmasına mani olur, yara üzerinden kakması kolaydır.
b) Hidrofil Pamuk: Pansumanın emici kısmını teşkil eder.
c) Adi Pamuk: Ttarmalardan enjeksiyondan yarayı korur.
d) Sargı: En üst kısmıdır. Pansumanı tesbit eder.

Muhtelif Pansumanlar
1) Kuru Pansuman: Aseptik her türlü yarada (ameliyat yaraları v.s.) aseptik materyalle yapılır.
2) Yaş Pansuman: Bilhassa iltihaplı yaralara tatbik edilir.
3) Correl Pansumanı: Yaraların devamlı veya fasılalı şekilde antiseptik mahlüllerle yıkanmasına denir. Bu mahlül serum fizyolojik, hipertonik tuzlu su, steril odistilode olabilir

Doğumda 1. Ay Sonu 2. Ay Sonu 4. Ay Sonu 6. Ay Sonu 12. Ay Sonu 18. Ay Sonu 24. Ay Sonu İlköğretim
1. Sınıf
Ortaöğretim
4. Sınıf
Aşı Tarihi
HEPATİT B I II III
BCG I
DaBT-İPA-Hib I II III R
KPA I II R
KKK I II
DaBT-İPA R
OPA I II
Td R
HEPATİT A I II
SUÇİÇEĞİ I
Boy ve kilonuzu girerek Vücut Kitle İndeksinizi (VKİ) hesaplayabilirsiniz.

Vücut Kitle İndeksi Hesaplama


Kilo :   

Boy :    


Vücut kitle indeksi (VKİ), vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ'nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.


Vücut Kitle İndeksi Sınıflandırma

 • 18.5 ve altı Düşük Kilolu
 • 18.5 - 24.9 Normal Kilolu
 • 25-29.9 Fazla Kilolu
 • 30-40 Obez
 • 40 ve üstü Aşırı Obez

Vücut Kitle İndeksi Hesaplama Formülü

Vücut Kitle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m2.)


OBEZİTE NEDİR?

Son yıllarda değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte hem gelişmiş hem de gelişmemiş olan toplumlarda yaşanan en büyük sağlık problemlerinden biri obezitedir. obezite genel tanımla vücudun yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması neticesinde vücut ağırlığının boy uzunluğuna göre istenilen seviyenin üzerinde bir değere ulaşmasıdır. Yetişkin bir kadında vücut ağırlığının % 20 ile 25’i arası yetişkin bir erkekte ise % 15 ile 18 arası yağ dokusundan oluşmaktadır.

Bu verilen ölçüler normal değerlerdir. Bu değer kadınlarda %30’un erkeklerde ise %25’in üzerine çıkarsa kişi obez olarak kabul edilir. Ülkemizde de son yıllarda obezite rakamlarında artış gözlenmektedir.